Tiivistelmä – Suvi Koskinen

Suvi Koskinen
Väitöskirjan aihe: NEAR-OCCLUSIVE ATHEROSCLEROTIC CAROTID ARTERY DISEASE : A STUDY WITH COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY.

Tiivistelmä:
Sisempää kaulavaltimoa ahtauttava valtimokovettumatauti altistaa iskeemiselle aivoinfarktille, ohimenevälle aivoverenkiertohäiriölle ja silmän ohimenevälle tai pysyvälle näönmenetykselle. Ahtauman hoidon kultaiseksi standardiksi on muodostunut valtimon sisäkalvon poistoleikkaus, endarterektomia, joka vähentää merkittävästi oireisen potilaan aivoinfarktiriskiä. Esitutkimuksena tehdään yleensä kaulavaltimoiden tietokonetomografia (TT) suonensisäisellä varjoaineella (TT-angiografia; TTA) ja ahtauman aste määritetään NASCET-metodilla (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial), jossa suonen ahtaimman kohdan läpimittaa verrataan normaaliin läpimittaan ahtauman yläpuolella. Tiukka ahtauma saattaa kuitenkin kaventaa ahtauman yläpuolista suonta estäen mittaamisen: kyseessä on suonen kollapsi (’near-occlusion’). Kaulavaltimoiden TTA:lla kollapsi havaitaan oletettavasti helpommin kuin digitaalisella subtraktioangiografialla (DSA), jonka TTA on pitkälti korvannut. Tavoitteenamme oli määrittää kollapsille käytännöllinen raja-arvo ja tutkia sen esiintyvyyttä kaulavaltimoahtaumapotilaiden TTA:ssa sekä yhteyttä kliinisiin oireisiin. Työn kahdesta otoksesta retrospektiiviseen kuului 104 alle 40-vuotiasta aikuista, jotka oli tutkittu kaulavaltimoiden TTA:lla Meilahden sairaalassa (I). Konsekutiivinen otos koostui 500 kaulavaltimoahtaumapotilaasta, joille oli tehty endarterektomia Meilahden sairaalassa (Helsinki Carotid Endarterectomy Study 2; HeCES2) (II, III, IV). Osatyö IV on metodologinen kuvaus HeCES2 -tutkimuksesta. Osatyössä I analysoimme kaulavaltimoiden läpimittojen puolierot TTA-kuvista ja määritimme raja-arvon sisemmän kaulavaltimon normaalivaihtelulle. Luokittelimme raja-arvoa käyttäen kaikki TTA:lla kuvatut HeCES2 potilaat (kollapsi tai tavallinen ahtauma) (II). Tarkastelimme suonen kollapsin ja sen asteiden (lievä, vahva) esiintyvyyttä ja yhteyttä kaulavaltimoahtaumapotilaiden leikkauspäätökseen johtaneeseen pääoireeseen (III). Terveiden kaulavaltimoiden läpimitoissa ei ollut merkittävää puolieroa, ja normaalivariaation perusteella ehdotimme kollapsin käytännölliseksi raja-arvoksi 1.0 mm:n puolieroa (I). Raja-arvoa soveltaen totesimme osatyössä II 35 %:lla tutkituista HeCES2 -potilaista kaulavaltimon kollapsin. Osatyössä III kollapsi assosioitui ohimenevään silmän näönmenetykseen, ja tässä oireryhmässä 53 %:lla oli kollapsi. Erityisesti lievään kollapsiin liittyi noin kaksinkertainen riski saada ohimenevä silmän näönmenetys. Aivoinfarkti oli kuitenkin oireista yleisin (44 %). Normaalivariaatioon perustuvaa 1.0 mm:n puolieroa voitaisiin käyttää erottelemaan kollapsit kaulavaltimoiden TTA:ssa (I, II, III). Kollapsi näyttää assosioituvan ohimeneviin iskeemisiin oireisiin ja erityisesti verkkokalvo-oireeseen. Tämä tukee oletusta suonensisäisten virtausolosuhteiden merkityksestä silmä- ja aivo-oireiden synnyssä.