Tiivistelmä – Pauli Vähämurto

Pauli Vähämurto
Väitöskirjan aihe: Aggressive B-cell lymphomas of sinonasal tract and testis – clinical manifestations and treatment outcome.

 

Tiivistelmä:
Diffuusi suurisoluinen B-solu -lymfooma (DLBCL) on agressiivinen B-solulymfooma, joka ilman hoitoa johtaa kuolemaan. CD20-vasta-aineen rituximabin (R) lisääminen cyclofosfamidi, hydroxydaunorubicine, vincristine ja prednisone (CHOP) -hoitoon on selvästi parantanut DLBCL:n ennustetta. R:n hoitoon lisäämisen vaikutus ei ole selvä kaikissa DLBCL:n alaryhmissä, kuten sinonasaali- ja kives-DLBCL:ssä, joten yksi tavoitteistamme oli selvittää R:n lisäämisen vaikutusta näiden potilaiden ennusteeseen. Sinonasaali- ja kives-DLBCL:llä on katsottu myös olevan korkea riski levitä keskushermostoon. Potilaille, joilla on korkea riski keskushermostolevinneisyyteen, lisätään keskushermostolevinneisyyden estämiseksi keskushermostoon kohdistettu hoito. Keskushermostoon kohdistetun hoidon merkitys sinonasaali- ja kives-DLBCL-potilaiden ennusteelle ei ole kuitenkaan selvä, ja meidän tavoitteenamme oli selvittää tämä. Kokosimme Helsingin ja Tampereen yliopistollisissa keskussairaaloissa hoidettujen sinonasaali-DLBCL-potilaiden kliiniset tiedot sekä syöpäkudosnäytteet. Totesimme sinonasaalilymfoomien ilmaantuvuuden olevan hitaassa kasvussa. Valtaosalla (43%) potilaista todettiin DLBCL. Tuloksistamme kävi ilmi sinonasaali-DLBCL-potilaiden pidempi ennuste R-hoitoa ja keskushermostoon kohdistettua hoitoa osana hoitoaan saaneiden potilaiden ryhmässä. Potilailla, jotka olivat saaneet molempia hoitoja osana hoitoaan, oli pisin ennuste. Toiseksi potilaisaineistoksemme valitsimme kives-DLBCL-potilaat. Kliiniset tiedot ja syöpäkudosnäytteet Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistollisissa keskussairaaloissa hoidetuista potilaista kerättiin. Lisäksi koko Tanskan kattavasta lymfoomarekisteristä haettiin Tanskan kives-DLBCL-potilaat ja heidän kliiniset tietonsa. Havaitsimme korkeiden kansainvälisten lymfoomariskipisteiden (international prognostic index, IPI) omaavien kives-DLBCL-potilaiden selkeästi hyötyvän R:n lisäämisestä hoitoon ja vastakkaisen kiveksen hoitamisen olevan yhteydessä parempaan ennusteeseen kaikilla kives-DLBCL-potilailla. Meidän aineistossamme suonensisäisen keskushermostoon kohdistetun hoidon osana hoitoaan saaneilla potilailla oli pidempi ennuste kuin muilla potilailla. Tunnistimme verestä mitatun lymfosyyttimäärän olevan potentiaalinen riskitekijä kives-DLBCL:ssä.