HLY:n

Säännöt

HELSINGIN LÄÄKÄRIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Rekisteröity 6.6.2019

1 § Yhdistyksen nimi, tarkoitus ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Helsingin Lääkäriyhdistys – ­ Helsingfors Läkareförening r.y.
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla asuvien lääkärien yhdyssiteenä ja heidän neuvonta­ ja informaatiokanavanaan, ylläpitää ja kehittää heidän ammatillista ja tieteellistä pätevyyttään, jakaa apurahoja tieteelliseen työhön, harjoittaa valistus- ja julkaisutoimintaa sekä tiedottaa alueen väestölle saatavilla olevista lääkäri- ja muista terveydenhuoltopalveluista.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Jäseneksi kutsuminen
Yhdistyksen jäseneksi yhdistyksen hallitus harkintansa mukaan kutsuu jokaisen pääkaupunkiseudulla toimivan lääkärin, joka ilmoittaa hallitukselle haluavansa liittyä yhdistykseen.

Kunniajäsenet
Kunniajäsenekseen yhdistys voi kutsua henkilön, joka erityisesti on edistänyt yhdistyksen tarkoituksia. Ehdotus kunniajäsenen kutsumisesta on jätettävä puheenjohtajalle kirjallisesti, perusteltuna ja vähintään kahdentoista jäsenen allekirjoittamana. Puheenjohtajan tulee esittää hallitukselle ehdotus, joka sitten hallituksen lausunnon kera jätetään yhdistyksen vuosikokouksen ratkaistavaksi.

3 § Jäsenmaksut
Kukin jäsen, paitsi kunniajäsenet, suorittaa yhdistykselle vuosimaksun, jonka suuruus määrätään vuosittain yhdistyksen hallintokokouksessa tulo- ja menoarviota vahvistettaessa.

4 § Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jos jäsen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta on yli vuoden ajan laiminlyönyt taloudelliset velvollisuudet yhdistystä kohtaan, katsotaan hänet hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä. Jäsenmaksun osalta lasketaan tässä mainittu vuoden määräaika alkavaksi asianomaisen jäsenmaksuvuoden toukokuun 1 päivästä lähtien.
Jos jäsen on tehnyt jotain sellaista, joka sisältää rikkomuksen hyvää tapaa vastaan tai hän menettelyllään herättää toimessaan paheksumista, hallitus voi hänet erottaa yhdistyksestä.

5 § Viralliset kielet
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

6 § Hallitus ja toimihenkilöt
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, suomen- ja ruotsinkielinen sihteeri, kolme muuta varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että muista varsinaisista jäsenistä vuosittain on erovuorossa kaksi ja varajäsenistä yksi. Erovuoroiset jäsenet määräytyvät aluksi arvan mukaan ja sen jälkeen vuorottain.
Hallitus valitsee keskuudestaan varsinaisista jäsenistään hallituksen varapuheenjohtajan, suomenkielisen sihteerin ja ruotsinkielisen sihteerin aina vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee rahastonhoitajan joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jommankumman sihteerin kanssa sekä juoksevissa asioissa hallituksen valtuuttamat toimihenkilöt, kukin yksin.
Kaikkien toimihenkilöiden tulee olla yhdistyksen jäseniä, ellei hallitus toisin päätä.

7 § Tilin- tai toiminnantarkastajat
Yhdistyksen tilinpitoa ja hallintoa tarkastamaan valitaan vuodeksi kerrallaan kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa sekä kummallekin varamies.

8 § Tilin- tai toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen valmistuttua on tilit jätettävä tilin- tai toiminnantarkastajille niin hyvissä ajoin, että nämä voivat helmikuun kuluessa antaa kertomuksen suorittamastaan tarkastuksesta.

9 § Kokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen maaliskuun kuluessa ja hallintokokoukseen joulukuussa sekä lisäksi, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena, tai jos vähintään kaksikymmentä yhdistyksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta ilmoittaen samalla kokouksen tarkoituksen.
Kaikissa kokouksissa voidaan ottaa käsiteltäväksi myös jonkun jäsenen itse kokouksessa tekemä ehdotus, jos kokouksessa läsnäolevista yli puolet antaa siihen suostumuksensa.

Kokousilmoitukset ja muut tiedonannot
Vuosi- ja hallintokokouksista on ilmoitettava hallituksen toimesta yhdistyksen kotisivulla sekä lähettämällä kokouskutsu sähköpostilla jäsenten yhdistykselle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin. Ilmoituksissa on myös mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Muista kokouksista hallitus ilmoittaa yhdistyksen jäsenille samalla tavoin vähintään 4 päivää ennen kokousta.

10 § Vuosikokous
Vuosikokouksessa
– esitetään hallituksen sekä tilin- tai toiminnantarkastajien kertomukset ja
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja yhdistyksen toimihenkilöille.

11 § Hallintokokous
Hallintokokouksessa
– vahvistetaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä päätetään sen yhteydessä olevista kysymyksistä
– määrätään jäsenmaksun suuruus
– määrätään sihteerien ja rahastonhoitajan palkkiot
– valitaan hallituksen puheenjohtaja
– valitaan kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle ja
– valitaan kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa ja kummallekin varamies.
 
12 § Äänioikeus
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä.
Äänestystapa
Päätökset tehdään avoimella äänestyksellä, paitsi milloin yhdistys erityisesti toisin päättää. Kaikki näissä säännöissä mainitut vaalit tapahtuvat suljetuin lipuin.
Äänten langetessa tasan ratkaiskoon puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.
Päätöstä tehtäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Milloin kysymyksessä on
– yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja
– yhdistyksen purkaminen
tulee vähintään 3/4 äänestäneistä olla hyväksymisen kannalla.

13 § Hallituksen kokoontuminen
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Tarvittaessa hallituksella on oikeus kutsua avustajakseen lainopillinen tai muu asiantuntija neuvonantajaksi.

14 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tulee
– tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan edistämiseksi
– hoitaa yhdistyksen varoja ja rahastoja
– valmistaa yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat
– toimeenpanna yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätökset

– valita saamiensa hakemusten perusteella tieteellisten apurahojen saajat päätösvuodelle vahvistetun tulo- ja menoarvion puitteissa


15 § Pöytäkirja
Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

16 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Ehdotus sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kirjallisesti hallintokokoukselle. Päätös asiasta tehtäköön kuitenkin vasta seuraavassa vuosikokouksessa.

17 § Varojen käyttäminen yhdistyksen purkautuessa
Jos asianmukaisessa järjestyksessä on tehty päätös yhdistyksen purkamisesta, tulee yhdistyksen samassa kokouksessa päättää miten sen varat on käytettävä.
Keräytyneet yhdistyksen varat on käytettävä tarkoituksiin, jotka ovat omiaan edistämään 1 §:ssä mainittuja tarkoitusperiä; kuitenkin on aina otettava huomioon lahjoituksen tai jälkisäädöksen kautta saatuihin varoihin nähden lahjakirjassa tai jälkisäädöksessä mahdollisesti määrätyt ehdot. Sellaisten puuttuessa käytettäköön varat tavalla, joka lähinnä vastaa tästä muutoin voimassa olevia määräyksiä.

18 §
Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan yhdistystoiminnassa voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

STADGAR FÖR HELSINGFORS LÄKAREFÖRENING

 

§ 1. Föreningens namn, ändamäl och hemort.
Föreningens namn är Helsingin Lääkäriyhdistys ­ Helsingfors Läkareförening.
Föreningens ändamäl är att verka som föreningsband för främst i huvudstadsregionen bosatta läkare och som deras rådgivnings- och informationskanal, att upprätthålla och utveckla deras professionella och vetenskapliga kompetens att utöva upplysnings- och publikationsverksamhet samt samt informera regionens befolkning om tillbuds stående läkar- och övriga hälsovårdtjänster.

Föreningens hemort är Helsingfors.

 

§ 2. Kallande till medlem.
Till medlem av föreningen kallar föreningens styrelse efter prövning varje i huvudstadsregionen verksam läkare, som hos styrelsen anmäler önskan om att inträda i föreningen.

Hedersledamöter.
Tili hedersledamot kan föreningen kalla person, som särskilt främjat föreningens ändamål. Förslag om kallande till hedersledamot bör skriftligen tillställas ordföranden samt vara motiverat och undertecknat av minst tolv medlemmar. Ordföranden bör föredraga förslaget för styrelsen, varefter det jämte styrelsens utlätande överlämnas till föreningens årsmöte för avgörande.

 

§ 3. Medlemsavgifter.
Varje medlem med undantag av hedersledamot erlägger till föreningen en årsavgift, vars storlek bestämmes för varje år på föreningens förvaltningsmöte vid fastställandet av budgeten

 

§ 4. Utträde och uteslutning ur föreningen.
Medlem, som önskar utträda ur föreningen, anmäle därom skriftligen till föreningens styrelse eller dess ordförande, eller ock muntligen till föreningens mötes protokoll.
Medlem, som trots skriftlig påminnelse under mera än ett års tid ej fullgjort sina ekonomiska förpliktelser till föreningen, anses eniigt styrelsens beslut ha utträtt ur densamma. Årets medlemsavgift bör betalas inom ett år räknat från 1 maj sagda år.
Har medlem gjort sig skyldig till handling, som innefattar förbrytelse mot god sed, eller väcker han genom sitt förfarande i läkaryrket missaktning, kan styrelsen utesluta honom ur föreningen.

 

§ 5. Officiella språk.
Föreningens språk är finska och svenska.

 

§ 6. Styrelse och funktionärer.
Föreningens angelegenheter skötes av en styrelse, som består av en ordförande, en viceordförande, en finsk- och en svenskspråkig sekreterare, tre andra ordinarie medlemmar och tre suppleanter.

 

Ordföranden väljes för ett år i gången och de andra ordinarie medlemmarna och suppleanterna för tre år i gången så att av de andra ordinarie medlemmarna årligen två och av suppleanterna en år i tur att avgå. Lotten avgör i början vilka medlemmar som äro i tur att avgå.

 

Styrelsen utser av de ordinarie medlemmarna en viceordförande, en finskspråkig och en svenskspråkig sekreterare alltid för ett år i gången.

 

Styrelsen utser till skattmästare en inom eller utanför styrelsen stående person.

 

Tecknandet av föreningens namn.
Föreningens namn tecknas av endera ordföranden eller viceordföranden tillsammans med någondera sekreteraren, samt vid löpande ärenden av av styrelsen befullmäktigade funktionärer, var för sig.

 

Samtliga funktionärer bör vara medlemmar i föreningen om icke styrelsen annorlunda besluter.

 

§ 7. Revisorer.
För granskning av föreningens räkenskapsföring och förvaltning utses för ett år i sänder två revisorer och suppleanter för dem.

 

§ 8. Revision.
Föreningens räkenskapsär är kalenderåret.
Sedan bokslutet uppgjorts, skall räkenskaperna överlämnas till revisorerna i så god tid, att dessa inom februari månad kan avgiva revisionsberättelse.

 

§ 9. Möten.
Föreningen sammanträder till årsmöte i mars månad och till förvaltningsmöte i december samt dessutom då styrelsen finner det nödigt eller om minst tjugo föreningsmedlemmar därom skriftligen anhåller hos styrelsen med angivande av mötets ändamål.

 

Vid samtliga möten kan jämväl till behandling upptagas förslag, som av någon medlem framställes vid mötet, om över hälften av de vid mötet närvarande därtill giver sitt samtycke.

 

Kallelse till möte och övriga meddelanden.
Kallelse till årsmöte och förvaltningsmöte skall minst 10 dagar före den utsatta dagen genom styrelsens försorg offentliggöras i de i Helsingfors utkommande två finskspråkiga tidningar och en svenskspråkig tidning, som årsmötet bestämmer. l möteskallelserna bör jämväl nämnas, vilka ärenden som skall behandlas vid mötet.
Om övriga möten underrättar styrelsen föreningens medlemmar på samma sätt minst 4 dagar före mötet.

 

§ 10. Årsmötet.
På årsmötet
– föredrages styrelsens och revisorernas berättelser; och
– beslutes om beviljande av décharge och ansvarsfrihet åt styrelsen och föreningens funktionärer.

 

§ 11. Förvaltningsmötet.
På förvaltningsmötet fastställes föreningens budget för följande kalenderår samt beslutes om därmed sammanhängande frågor;
– fastställes medlemsavgiftens storlek;
– fastställes sekreterarnas och skattmästarens arvoden;
– utses styrelsens ordförande;
– utses två ordinarie medlemmar och en suppleant i stället för de avgående styrelsemedlemmarna; och
– utses två revisorer och två revisorssuppleanter.

 

§ 12. Rösträtt.
Rösträtt vid föreningens möten tillkommer dess samtliga medlemmar.

 

Omröstningssätt.
Besluten fattas genom öppen omröstning, där ej föreningen i särskilt fall annorlunda besluter. Alla i dessa stadgar föreskrivna val sker med slutna sedlar.
Faller rösterna lika, avgöre ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör.
Vid fattande av beslut gäller enkel röstövervikt. Då saken angår
– ändring av föreningens stadgar; och
– föreningens upplösning;
erfordras, att beslutet omfattas av minst 3/4 av de röstande.

 

§ 13. Styrelsens sammanträdande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst tre styrelseledamöter därom anhåller.


Styrelsen är beslutför, då förutom ordföranden eller viceordföranden minst tre medlemmar är närvarande; Besluten fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Vid behov äger styrelsen rätt att adjungera juridisk eller annan sakkunnig rådgivare.

 

§ 14. Styrelsens uppgifter.
Styrelsen åligger
– att taga initiativ till främjandet av föreningens verksamhet;
– att handha förvaltningen av föreningens medel och fonder;
– att bereda ärenden, sonn upptages vid föreningens möten;
– att verkställa vid föreningens möten och av styrelsen fattade beslut; och
– att om tvist uppstått mellan medlemmar eller mellan medlem å den ena sidan och utom föreningen stående person, bolag, sjukkassa, institution eller dylika å den andra, på därom gjord skriftlig anhållan upptaga frågan till prövning i och för åstadkommande av förlikning. l det fall, att förlikning icke nåtts, kan saken hänskjutas till en hedersdomstol, som var gång särskilt utses.

 

Hederdomstol.
Hedersdomstol består av styrelsens ordförande
såsom ordförande och av en av vardera parten utsedd lakarrepresentant samt föreningens juridiska rådgivare såsom medlemmar.

 

§ 15. Protokoll.
Vid föreningens och styrelsens möten skall protokoll föras.

 

§ 16. Ändring av stadgarna och föreningens upplösning.
Förslag om ändring av stadgarna eller föreningens upplösning bör skriftligen inlämnas till förvaltningsmötet. Beslut i saken må dock fattas först på följande årsmöte.

 

§ 17. Användningen av tillgångerna om föreningens upplöses.
Har beslut i behörig ordning fattats om föreningens upplösning, skall föreningen på samma möte bestämma, huru dess tillgångar skall användas.

 

Föreningens behållna tillgångar bör användas för ändamål, som är ägnade att främja de i § 1 nämnda syftemålen; dock bör i fråga om donerade eller testamenterade medel i gåvobrev eller testamente till äventyrs föreskrivna villkor alltid iaktagas. Där sådana icke finnes, användes medlen på sätt som närmast motsvarar härför eljest gällande bestammelser.

 

§ 18.
Försåvitt i dessa stadgar icke annorlunda föreskrives, iakttages i föreningens verksamhet stadgandena i gällande lag om föreningar.