HLY:n

Säännöt

HELSINGIN LÄÄKÄRIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Rekisteröity 6.6.2019

1 § Yhdistyksen nimi, tarkoitus ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Helsingin Lääkäriyhdistys – ­ Helsingfors Läkareförening r.y.
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla asuvien lääkärien yhdyssiteenä ja heidän neuvonta­ ja informaatiokanavanaan, ylläpitää ja kehittää heidän ammatillista ja tieteellistä pätevyyttään, jakaa apurahoja tieteelliseen työhön, harjoittaa valistus- ja julkaisutoimintaa sekä tiedottaa alueen väestölle saatavilla olevista lääkäri- ja muista terveydenhuoltopalveluista.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Jäseneksi kutsuminen
Yhdistyksen jäseneksi yhdistyksen hallitus harkintansa mukaan kutsuu jokaisen pääkaupunkiseudulla toimivan lääkärin, joka ilmoittaa hallitukselle haluavansa liittyä yhdistykseen.

Kunniajäsenet
Kunniajäsenekseen yhdistys voi kutsua henkilön, joka erityisesti on edistänyt yhdistyksen tarkoituksia. Ehdotus kunniajäsenen kutsumisesta on jätettävä puheenjohtajalle kirjallisesti, perusteltuna ja vähintään kahdentoista jäsenen allekirjoittamana. Puheenjohtajan tulee esittää hallitukselle ehdotus, joka sitten hallituksen lausunnon kera jätetään yhdistyksen vuosikokouksen ratkaistavaksi.

3 § Jäsenmaksut
Kukin jäsen, paitsi kunniajäsenet, suorittaa yhdistykselle vuosimaksun, jonka suuruus määrätään vuosittain yhdistyksen hallintokokouksessa tulo- ja menoarviota vahvistettaessa.

4 § Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jos jäsen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta on yli vuoden ajan laiminlyönyt taloudelliset velvollisuudet yhdistystä kohtaan, katsotaan hänet hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä. Jäsenmaksun osalta lasketaan tässä mainittu vuoden määräaika alkavaksi asianomaisen jäsenmaksuvuoden toukokuun 1 päivästä lähtien.
Jos jäsen on tehnyt jotain sellaista, joka sisältää rikkomuksen hyvää tapaa vastaan tai hän menettelyllään herättää toimessaan paheksumista, hallitus voi hänet erottaa yhdistyksestä.

5 § Viralliset kielet
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

6 § Hallitus ja toimihenkilöt
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, suomen- ja ruotsinkielinen sihteeri, kolme muuta varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että muista varsinaisista jäsenistä vuosittain on erovuorossa kaksi ja varajäsenistä yksi. Erovuoroiset jäsenet määräytyvät aluksi arvan mukaan ja sen jälkeen vuorottain.
Hallitus valitsee keskuudestaan varsinaisista jäsenistään hallituksen varapuheenjohtajan, suomenkielisen sihteerin ja ruotsinkielisen sihteerin aina vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee rahastonhoitajan joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jommankumman sihteerin kanssa sekä juoksevissa asioissa hallituksen valtuuttamat toimihenkilöt, kukin yksin.
Kaikkien toimihenkilöiden tulee olla yhdistyksen jäseniä, ellei hallitus toisin päätä.

7 § Tilin- tai toiminnantarkastajat
Yhdistyksen tilinpitoa ja hallintoa tarkastamaan valitaan vuodeksi kerrallaan kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa sekä kummallekin varamies.

8 § Tilin- tai toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen valmistuttua on tilit jätettävä tilin- tai toiminnantarkastajille niin hyvissä ajoin, että nämä voivat helmikuun kuluessa antaa kertomuksen suorittamastaan tarkastuksesta.

9 § Kokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen maaliskuun kuluessa ja hallintokokoukseen joulukuussa sekä lisäksi, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena, tai jos vähintään kaksikymmentä yhdistyksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta ilmoittaen samalla kokouksen tarkoituksen.
Kaikissa kokouksissa voidaan ottaa käsiteltäväksi myös jonkun jäsenen itse kokouksessa tekemä ehdotus, jos kokouksessa läsnäolevista yli puolet antaa siihen suostumuksensa.

Kokousilmoitukset ja muut tiedonannot
Vuosi- ja hallintokokouksista on ilmoitettava hallituksen toimesta yhdistyksen kotisivulla sekä lähettämällä kokouskutsu sähköpostilla jäsenten yhdistykselle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin. Ilmoituksissa on myös mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Muista kokouksista hallitus ilmoittaa yhdistyksen jäsenille samalla tavoin vähintään 4 päivää ennen kokousta.

10 § Vuosikokous
Vuosikokouksessa
– esitetään hallituksen sekä tilin- tai toiminnantarkastajien kertomukset ja
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja yhdistyksen toimihenkilöille.

11 § Hallintokokous
Hallintokokouksessa
– vahvistetaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä päätetään sen yhteydessä olevista kysymyksistä
– määrätään jäsenmaksun suuruus
– määrätään sihteerien ja rahastonhoitajan palkkiot
– valitaan hallituksen puheenjohtaja
– valitaan kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle ja
– valitaan kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa ja kummallekin varamies.

12 § Äänioikeus
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä.

Äänestystapa
Päätökset tehdään avoimella äänestyksellä, paitsi milloin yhdistys erityisesti toisin päättää. Kaikki näissä säännöissä mainitut vaalit tapahtuvat suljetuin lipuin.
Äänten langetessa tasan ratkaiskoon puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.
Päätöstä tehtäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. 

Milloin kysymyksessä on
– yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja
– yhdistyksen purkaminen
tulee vähintään 3/4 äänestäneistä olla hyväksymisen kannalla.

13 § Hallituksen kokoontuminen
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Tarvittaessa hallituksella on oikeus kutsua avustajakseen lainopillinen tai muu asiantuntija neuvonantajaksi.

14 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tulee
– tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan edistämiseksi
– hoitaa yhdistyksen varoja ja rahastoja
– valmistaa yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat
– toimeenpanna yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätökset

– valita saamiensa hakemusten perusteella tieteellisten apurahojen saajat päätösvuodelle vahvistetun tulo- ja menoarvion puitteissa

15 § Pöytäkirja
Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

16 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Ehdotus sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kirjallisesti hallintokokoukselle. Päätös asiasta tehtäköön kuitenkin vasta seuraavassa vuosikokouksessa.

17 § Varojen käyttäminen yhdistyksen purkautuessa
Jos asianmukaisessa järjestyksessä on tehty päätös yhdistyksen purkamisesta, tulee yhdistyksen samassa kokouksessa päättää miten sen varat on käytettävä.
Keräytyneet yhdistyksen varat on käytettävä tarkoituksiin, jotka ovat omiaan edistämään 1 §:ssä mainittuja tarkoitusperiä; kuitenkin on aina otettava huomioon lahjoituksen tai jälkisäädöksen kautta saatuihin varoihin nähden lahjakirjassa tai jälkisäädöksessä mahdollisesti määrätyt ehdot. Sellaisten puuttuessa käytettäköön varat tavalla, joka lähinnä vastaa tästä muutoin voimassa olevia määräyksiä.

18 §
Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan yhdistystoiminnassa voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.